Hasta Aydınlatma Metni

MEDIC ANTALYA MEDİKAL ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ A.Ş tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede Özel Muayenehane Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

MEDIC ANTALYA MEDİKAL ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ A.Ş ( “MEDIC ANTALYA”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat kapsamında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi olarak MEDIC ANTALYA MEDİKAL ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ A.Ş (“MEDIC ANTALYA”)

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

1 – İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik bilgileriniz: Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere adınız, soyadınız, T.C. numaranız, pasaport numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verilerinizle birlikte cinsiyetiniz, doğum tarihiniz gibi veriler, bizimle sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurmuş olmanız ve paylaşmış olmanız halinde bu platformda kullandığınız müstear/takma (“nickname”) adlarınız,

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, sabit ve cep telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, mektup veya sair iletişim verileriniz, Instagram vb. sosyal medya hesap bilgileriniz,

Ses ve görüntü kayıtları: Muayenemizin bina girişinde yer alan güvenlik kameraları ile yapılan kayıtlar, tıbbi görüntüleme kayıtları,

Finansal ve Sigortaya İlişkin Veriler: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, fatura keşide edilebilmesi için gerekli olan bilgileriniz gibi finansal verileriniz, SGK ya da özel sigorta verileriniz,

Sağlık Bilgileriniz: Tıbbi teşhis ve tedavi sürecinde merkezimizde yapılan her türlü tıbbi işleme ilişkin kayıtlar, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi görüntüleme bilgileriniz, gerekli olduğu ölçüde önceki döneme ilişkin sağlık verileriniz, tedavi geçmişiniz, hasta protokol numaranız teşhis ve/veya tedavi sürecinde elde edilen her türlü sağlık verileriniz,

Elektronik İleti Kanalları: Web sitemiz, Instagram hesabımız, Facebook, LinkedIn hesaplarımız üzerinden bizimle paylaşmış olduğunuz veriler, çerez verileri,

Burada sayılanların dışında tıbbi teşhis ve tedavi sürecinin yürütülebilmesi, gerekli planlamanın yapılabilmesi, tarafınızla iletişim kurabilmemiz, sizi ilgilendirebilecek konularda bilgi verilebilmesi, kampanya ve yeniliklerden haberdar edilebilmeniz, sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için doğrudan tarafınızca sağlanan başkaca kişisel verilerin elde edilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesi de söz konusu olabilecektir.

2 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

MEDIC ANTALYA MEDİKAL ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ A.Ş tarafından kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Muayene Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma, bilgilerinizi teyit etme,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi

Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

3 – Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verilerinizi II. Bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Muayene Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar; bağlı ortaklıklarımız; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4 – Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. , 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ilkeleri, şartları ve amaçları ile bu metinde yer alan amaçlar kapsamında toplanabilmekte, işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, MEDIC ANTALYA MEDİKAL ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ A.Ş tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, MEDIC ANTALYA MEDİKAL ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ A.Ş birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Sözleşme kapsamında, sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek MEDIC ANTALYA MEDİKAL ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ A.Ş tarafından kullanılmaya devam edilecektir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

5 – KVKK uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

6-Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Muayenehanemiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve 6698 sayılı Kanun’un 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@medicantalya.com adresine e-posta yoluyla veya bizzat Fener Mah.Bülent Ecevit Bulvarı Duru İş Merkezi No:62 Muratpaşa/ANTALYA adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

Başvuru Formu Tıklayın

7-Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK ’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

8- Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/ MEDIC ANTALYA MEDİKAL ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ A.Ş ’ın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

>