Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Aydınlatma Metni

MEDIC ANTALYA MEDİKAL ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ A.Ş ("Muayenehane") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.
 • İletişim Verisi: Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Muayenehane içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi).
 • Finansal Veri: Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı ve belgesi.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri.
 • Eğitim Verisi: Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar.
 • Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları, yüzokuma, parmakokuma, göztarama, kart okutma.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 • İş ilişkisinin ispatlanması,
 • Ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması,
 • Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi,
 • Çalışanlara ait bordro süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş ve işyeri kural ihlalleri halinde disiplin prosedürüne uyulmaması, gerekli uyarı yazılarının hazırlanması, hukuki süreçlerin yönetimi,
 • İş sözleşmesi ve disiplin prosedüründe belirtilen şekilde ve amaçlarla sınırlı olarak çalışanların bilgisayar, internet, elektronik posta ve telefon kullanım kurallarına uyumunun takibi ve izlenmesi,
 • Vekâletname çıkarılabilmesi,
 • Personel performans değerlendirme,
 • Muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi,
 • Maaş ödemelerinin yapılabilmesi,
 • Kartvizit basımının sağlanması,
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,
 • Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,
 • Zorunlu/İsteğe Bağlı BES kesintilerinin yapılabilmesi,
 • Muayenehane sistemlerinin çalışmasının sağlanması ve işyeri düzeninin temini,
 • Yazılımlara ve dosyalara erişim için yetkilendirilmelerin yapılması,
 • Muayenehane içi raporlama yapılması ve kayıt tutulması,
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerin ve motivasyonun geliştirilmesi,
 • Eğitim süreçlerinin takibi, eğitimlerin organize edilmesi,
 • Sosyal ve yan haklar ile ilgili yönetim, iyileştirme ve organizasyon,
 • Kapı ve sistem giriş çıkışlarının yönetilmesi, iş yerinin fiziki güvenliğinin temini,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi,
 • Muayenehanenin iş sırlarının korunması,
 • Bilgisayar sistemlerinin virüs vb. tehditlere karşı korunması,
 • Şirketin temsili, Şirket adına 3. kişilerle irtibatın yürütülmesi,
 • İşin yürütülmesiyle bağlantılı Müşteri ve Muayenehane açısından özel risklerin tespiti amacıyla,
 • Çalışanların kamuya açık bilgilerinin incelenmesi,
 • Gizlilik taahhüdüne bağlı olarak Muayenehane işgücünün detaylı inceleme çalışması,
 • Hukuka aykırılıkların zamanında belirlenmesi,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Sosyal güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için medeni duruma ilişkin kişisel verilerin işlenmesi,
 • Muayenehane içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle; Fiziksel güvenlik gereği (hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olayı, yetkisiz giriş tespiti vb.) operasyon alanları, çalışanların kişisel eşyalarının yerleştirildiği dolaplar, yangın kaçış noktaları, bina/bölüm giriş-çıkış noktaları ve dinlenme alanlarına yerleştirilen kameralarla görüntü alınması,
 • Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle; Müşteriler ile yapılan görüşmelerin ses, kamera kayıtlarının hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi,
 • Muayenehane idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Güvenliğiniz ve Muayenehanemizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. (Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.)

Kişisel verileriniz, Bilgi teknolojileri şirketleri, alt işverenler, mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve Şirketin ticari, idari veya sözleşmeli ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Örneğin, ticari ilişki kapsamında hizmet almakta olduğumuz servis sağlayıcı firmaların talep etmesi halinde, ilgili çalışanlara ait kişisel veriler servis sağlayıcı firmalarla, (i) Muayenehanemiz sistemlerine erişim için program kullanıcı adı ve şifrelerin tanımlanması ve ekran yetkilerinin verilmesi veya (ii) kurumsal unvanı uzantılı e-posta kullanıcı adı ve şifrelerinin oluşturulması gibi amaçlarla paylaşılmaktadır. Muayenehanemizi temsilen hareket edenlerin İletişim Bilgileri ve/veya Kimlik Bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

6698 sayılı Kişisel verilerin korunma kanunu uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 6698 sayılı Kişisel verilerin korunma kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Örneğin, Kurumsal uzantılı e-posta adresinin oluşturulabilmesi için çalışanların adı ve soyadı merkezi yurtdışında olan servis sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır.

6698 Kişisel Verilerin Korunma Kanununun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

6698 sayılı Kişisel verilerin korunma kanununun 11. maddesi gereği İşverene şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Muayenehanemizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.

Muayenehaneden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel verilerin korunma kanunu madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme, yok edilme veya anonim hâle getirilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Muayenehanemize bağlı çalıştığınız adreste başvuru formunu doldurup imzalayarak Veri Koruma Sorumlusuna yönlendirilmek üzere yetkililere teslim etmeniz gerekmektedir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@medicantalya.com adresine e-posta yoluyla veya bizzat Fener Mah.Bülent Ecevit Bulvarı Duru İş Merkezi No:62 Muratpaşa/ANTALYA adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

6698 Kişisel verilerin korunma kanununa uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, 6698 Kişisel verilerin korunma kanunu madde. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Şirketin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 Kişisel verilerin korunma kanununun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Muayenehanenin açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Şirketler ve ilişkili kurum/kuruluşları, “Çalışan Aydınlatma Metni”nde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Muayenehanemizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
>